Kreise/Kosmos III

Gabler, Patrick

Kreise/Kosmos III, 2012
Mappe mit 6 Kaltnadelradierungen / Portfolio with 6 Drypoints /Portfolio de 6 pointes-sèches
Edition of 12

1.600 €
38 x 29 cm